Champions
Kurrajong : Brachychiton populneus
Kurrajong
278 Points

Oak : Quercus robur
Oak
357 Points

Blue Gum - Sydney "Williams" : Eucalyptus saligna
Blue Gum - Sydney "Williams"
664 Points

Stringybark - Messmate : Eucalyptus obliqua
Stringybark - Messmate
384 Points

Paperbark - Prickly-leaved : Melaleuca styphelioides
Paperbark - Prickly-leaved
219 Points

Myall - Weeping : Acacia pendula
Myall - Weeping
167 Points

Jacaranda  : Jacaranda mimosifolia
Jacaranda
257 Points

Olive : Olea europaea
Olive
220 Points

Crow's Ash, Australian Teak : Flindersia australis
Crow's Ash, Australian Teak
295 Points

Redwood - Giant Sequoia : Sequoiadendron giganteum
Redwood - Giant Sequoia
473 Points